Nghị quyết số 1722/NQ-HĐT ngày 11/10/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 9, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Ngày 05/10/2022

Nghị quyết số 1722/NQ-HĐT ngày 11/10/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 9, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Ngày 05/10/2022 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM:

  1. Thông qua kết quả hoạt động Quý 2/2022 và Quý 3/2022.
  2. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Quỹ Khuyến học – Khuyến tài Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM và việc bổ nhiệm 07 thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ (theo danh sách đính kèm).
  3. Thông qua chủ trương Thành lập Khoa Khoa học Liên ngành và mở ngành Khoa học tích hợp đào tạo sau đại học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng Đề án triển khai thực hiện.
  4. Thông qua chủ trương Thành lập Trung tâm Phát triển thương hiệu và Kết nối cộng đồng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng Đề án triển khai thực hiện.
  5. Thông qua việc Tổ chức lại, sát nhập Phòng thí nghiệm Thiết kế Vi mạch về Bộ môn Điện tử, Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật.
  6. Thông qua việc Tổ chức lại, sát nhập Bộ môn Tài chính định lượng vào Bộ môn Xác xuất thống kê.
  7. Thông qua việc đổi tên “Phòng Thanh tra Pháp chế - Sở hữu trí tuệ” thành “Phòng Thanh tra và Pháp chế”. Chuyển chức năng Sở hữu trí tuệ từ Phòng Thanh tra và Pháp chế sang Phòng Khoa học Công nghệ.

Điều 2. Hiệu trưởng có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 3. Thành viên Hội đồng trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 9).pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 9).pdf[ ]1062 kB

Search