Nghị quyết số 1542/NQ-HĐT ngày 15/9/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Thông qua Danh mục công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất dùng chung năm 2022

Nghị quyết số 1542/NQ-HĐT ngày 15/9/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Thông qua Danh mục công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất dùng chung năm 2022 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua danh mục sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất dùng chung năm 2022 (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát tiến độ và báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng trường sau khi hoàn tất các hạng mục trên.

Điều 3. Hiệu trưởng, các phòng chức năng thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Search