Nghị quyết số 1247/NQ-HĐT ngày 12/8/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp ngày 11 tháng 8 năm 2022

Nghị quyết số 1247/NQ-HĐT ngày 12/8/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp ngày 11 tháng 8 năm 2022 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thông qua chủ trương thành lập Quỹ khuyến học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Điều 2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các thủ tục thành lập Quỹ theo các quy định của pháp luật, quy định của ĐHQG-HCM./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Ban Giám hiệu;                                                                                                                                             CHỦ TỊCH

- Thành viên Hội đồng trường;                                                                                                                          (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT - Quy khuyen hoc.pdf)Nghi quyet HĐT - Quy khuyen hoc.pdf[ ]382 kB

Search