Nghị quyết số 785/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Ban hành Danh mục Vị trí việc làm

Nghị quyết số 785/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Ban hành Danh mục Vị trí việc làm (tải về).

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Danh mục Vị trí việc làm (Danh mục đính kèm).

Điều 2. Thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 2;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 8) - VTVL.pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 8) - VTVL.pdf[ ]1618 kB

Search