Nghị quyết số 783/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Công nhận Thành viên Ban kiểm soát

Nghị quyết số 783/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Công nhận Thành viên Ban kiểm soát (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng trường công nhận thành viên Ban kiểm soát, gồm:

  1. Đinh Bá Tiến – Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin – Trưởng ban;
  2. TS. Trần Thị Thanh Vân – Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu – Thành viên;
  3. TS. Nguyễn Trung Nhân – Trưởng Khoa Hóa học – Thành viên.

Điều 2. Thành viên Ban kiểm soát thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Ban kiểm soát do Hội đồng trường ban hành.

Điều 3. Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 8) - TV BKS.pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 8) - TV BKS.pdf[ ]361 kB

Search