Nghị quyết số 781/NQ-HĐT ngày 24/05/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 8, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Ngày 28/04/2022

Nghị quyết số 781/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 8, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Ngày 28/04/2022 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM:

  1. Thông qua việc thành lập Ban kiểm soát, danh sách thành viên Ban kiểm soát và nội dung trọng tâm hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
  2. Thông qua kết quả hoạt động Quý I/2022 với đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  3. Thông qua mức học phí của các chương trình đào tạo năm học 2022-2023.
  4. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất dùng chung năm 2022. Đề nghị Hiệu trưởng trình các dự toán, thuyết minh cụ thể của các hạng mục để Hội đồng trường xem xét thông qua.
  5. Thống nhất xem xét chủ trương vay vốn HFIC để đầu tư phát triển cơ sở vật chất. Đề nghị Hiệu trưởng trình dự toán, thuyết minh để Hội đồng trường có cơ sở thống nhất chủ trương.
  6. Thống nhất chủ trương về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trong trường nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của Nhà trường.
  7. Thông qua Danh mục vị trí việc làm năm 2022.

Điều 2. Thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng, thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 2;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 8).pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 8).pdf[ ]573 kB

Search