Nghị quyết số 97/NQ-HĐTKHTN ngày 20/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 7, Khóa I, Nhiệm kỳ 2020-2025, Ngày 19/01/2022

Nghị quyết số 97/NQ-HĐTKHTN ngày 20/01/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 7, Khóa I, Ngày 19/01/2022 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên:

 1. Thông qua Tổng kết hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 2. Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán năm 2021;
 3. Phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2022;
 4. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường (tạm thời);
 5. Thông qua Quy chế tài chính (tạm thời);
 6. Thông qua Quy chế dân chủ ở cơ sở;
 7. Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng trường đối với GS. TS. Trần Linh Thước. Ủy quyền Hiệu trưởng thực hiện thủ tục trình Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM công nhận;
 8. Giới thiệu TS. Trần Lê Quan, Hiệu trưởng, giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy quyền Hiệu trưởng thực hiện thủ tục trình Hội đồng Đại học Quốc gia TP.HCM công nhận;
 9. Đánh giá kết quả hoạt động của Chủ tịch HĐT, PGS.TS. Trần Cao Vinh là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 10. Đánh giá kết quả hoạt động của Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Lê Quan là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
 11. Thông qua Chương trình hoạt động của Hội đồng trường năm 2022.

Điều 2. Hiệu trưởng có trách nhiệm thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch, quy chế theo các ý kiến đóng góp đã được thống nhất và gửi lại cho Chủ tịch HĐT.

Điều 3. Chủ tịch tịch HĐT có trách nhiệm giám sát việc bổ sung, điều chỉnh và hoàn thiện các báo cáo, kế hoạch, quy chế theo các ý kiến đóng góp đã được thống nhất, ban hành các văn bản theo thẫm quyền và gửi lại cho các thành viên HĐT.

Điều 4. Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 4;                                                                                                                                               CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                          (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                         Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 7).pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 7).pdf[ ]684 kB

Search