Nghị quyết số 897/NQ-HĐTKHTN ngày 13/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 5 ngày 29/6/2021 về việc thông qua Đề án xin mở mới 4 ngành đào tạo trình độ đại học.

Nghị quyết số 897/NQ-HĐTKHTN ngày 13/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 5 ngày 29/6/2021 về việc thông qua Đề án xin mở mới 4 ngành đào tạo trình độ đại học (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông qua Đề án xin mở mới 4 ngành đào tạo trình độ đại học: Ngành Trí tuệ Nhân tạo, Ngành Kỹ thuật Máy tính, Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, và Ngành Công nghệ Vật lý Điện tử và Tin học.

Điều 2. Phòng Đào tạo, Tổ soạn thảo Đề án có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh dự thảo trình phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: VP, TCHC.                                                                                                                  Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 5).pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 5).pdf[ ]649 kB

Search