Nghị quyết số 883/NQ-HĐTKHTN ngày 06/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 5 ngày 29/6/2021 về việc xem xét bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng.

Nghị quyết số 883/NQ-HĐTKHTN ngày 06/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 5 ngày 29/6/2021 về việc xem xét bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông qua kết quả phiếu ý kiến tín nhiệm và đồng ý giới thiệu PGS.TS. Trần Lê Quan để Giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xem xét bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Điều 2. Thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 2;                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: VP, TCHC.                                                                                                                  Trần Cao Vinh

Search