Nghị quyết số 738/NQ-HĐTKHTN ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 4 ngày 28/4/2021

Nghị quyết số 738/NQ-HĐTKHTN ngày 12/5/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 4 ngày 28/4/2021 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông qua dự thảo Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2025 do Tổ xây dựng Kế hoạch Chiến lược chuẩn bị và trình bày.

Điều 2. Tổ xây dựng Kế hoạch Chiến lược tiếp tục giải trình những vấn đề Hội đồng trường đặt ra và hoàn chỉnh hồ sơ Kế hoạch Chiến lược giai đoạn 2021-2025 để trình Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh phê duyệt.

Điều 3. Thành viên Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: VP, TCHC.                                                                                                                  Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghị quyết HĐT (Lan 4).pdf)Nghị quyết HĐT (Lan 4).pdf[ ]593 kB

Search