Nghị quyết số 210/NQ-HĐTKHTN ngày 04/02/202 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Phiên họp Lần 2 ngày 06/01/2021

Nghị quyết số 210/NQ-HĐTKHTN ngày 04/02/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM Phiên họp Lần 2 ngày 06/01/2021 (tải về).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông qua các báo cáo:

1. Tổng kết hoạt động Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2020; và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021;

2. Báo cáo tài chính Trường năm 2020;

3. Báo cáo tổng kết Kế hoạch Chiến lược Trường Đại học Khoa học Tự nhiên giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đồng ý những ý tưởng xây dựng Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Ban Giám hiệu tiếp thu góp ý của Thành viên Hội đồng để tiếp tục chỉnh sửa cập nhật, hoàn chỉnh trình phê duyệt.

Điều 3. Dự kiến phiên họp Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lần tiếp theo vào ngày 31/3/2021.

Điều 4.Thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Ban Giám hiệu, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                          TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 4;                                                                                                                          CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                       (Đã ký)

- Lưu: VP, TCHC.                                                                                                                  Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghị quyết HĐT (Lan 2).pdf)Nghị quyết HĐT (Lan 2).pdf[ ]652 kB

Search