Nghị quyết số 782/NQ-HĐT ngày 24/05/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Thành lập Ban kiểm soát

Nghị quyết số 782/NQ-HĐT ngày 24/5/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM về việc Thành lập Ban kiểm soát (tải về).

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Thành lập Ban kiểm soát thuộc Hội đồng trường.

Điều 2. Ban kiểm soát hoạt động theo Quy chế làm việc và chương trình hoạt động năm do Hội đồng trường ban hành. Ban kiểm soát được đảm bảo điều kiện và kinh phí để hoạt động.

Điều 3. Thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:                                                                                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                                                                                                 CHỦ TỊCH

- HĐ ĐHQG-HCM (báo cáo);                                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: VT, VPHĐT, TCHC.                                                                                                                            Trần Cao Vinh

Attachments:
Download this file (Nghi quyet HĐT (Lan 8) - BKS.pdf)Nghi quyet HĐT (Lan 8) - BKS.pdf[ ]332 kB

Search